Utagawa Kuniyoshi: Tokaido 53 Tsui - Artelino

Similar Prints Compare Prints...