Tsukioka Yoshitoshi: 「托塔天皇晁葢」 - Ritsumeikan University

Similar Prints Compare Prints...