Utagawa Yoshimori: Lord Higashiyama Yoshimasa's Excursion to Yoshino (Higashiyama Yoshimasa kô Yoshino no yûran no zu) - Museum of Fine Arts

Artist: Utagawa Yoshimori

Title: Lord Higashiyama Yoshimasa's Excursion to Yoshino (Higashiyama Yoshimasa kô Yoshino no yûran no zu)

Date: 1863

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image

Similar Prints Compare Prints...