Torii Kiyonobu II: Actors Sanokawa Ichimatsu, Sawamura Sojuro II, and Fujikawa Heikuro - Museum of Fine Arts

Artist: Torii Kiyonobu II

Title: Actors Sanokawa Ichimatsu, Sawamura Sojuro II, and Fujikawa Heikuro

Date: 1751

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image