Utagawa Yoshitsuya: Yorimitsu Tries to Capture Hakamadare by Destroying His Magic (Kijutsu o yabutte Yorimitsu Hakamadare o karamen to su) - Museum of Fine Arts

Artist: Utagawa Yoshitsuya

Title: Yorimitsu Tries to Capture Hakamadare by Destroying His Magic (Kijutsu o yabutte Yorimitsu Hakamadare o karamen to su)

Date: 1858

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Similar Prints Compare Prints...