Tsukioka Yoshitoshi: Midnight Moon at Mount Yoshino: Iga no tsubone (Yoshinoyama yahan tsuki, Iga no tsubone), from the series One Hundred Aspects of the Moon (Tsuki hyakushi) - Museum of Fine Arts

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: Midnight Moon at Mount Yoshino: Iga no tsubone (Yoshinoyama yahan tsuki, Iga no tsubone), from the series One Hundred Aspects of the Moon (Tsuki hyakushi)

Date: 1886

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image

Similar Prints Compare Prints...