Tsukioka Yoshitoshi: Yodo no kimi, from the series Essays by Yoshitoshi (Ikkai zuihitsu) - Museum of Fine Arts

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: Yodo no kimi, from the series Essays by Yoshitoshi (Ikkai zuihitsu)

Date: 1873

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image

Similar Prints Compare Prints...