Gigado Ashiyuki: Actors Nakamura Matsue as the Daughter Karaori (R), Arashi Rikan II as Mashiba Hisatsugu (C), Nakamura Utaemon III as Ishida no Tsubone and Nakamura Umesuke I as Mashiba Hisaaki (L) - Museum of Fine Arts

Artist: Gigado Ashiyuki

Title: Actors Nakamura Matsue as the Daughter Karaori (R), Arashi Rikan II as Mashiba Hisatsugu (C), Nakamura Utaemon III as Ishida no Tsubone and Nakamura Umesuke I as Mashiba Hisaaki (L)

Date: 1830

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image

Similar Prints Compare Prints...