Utagawa Hiroshige: No 16 Yoshiwara, hidari Fuji 吉原左富士 (Yoshiwara: Fuji on the Left) / Tokaido gojusan-tsugi no uchi 東海道五拾三次之内 (Fifty-Three Stations of the Tokaido Highway) - British Museum

Artist: Utagawa Hiroshige

Title: No 16 Yoshiwara, hidari Fuji 吉原左富士 (Yoshiwara: Fuji on the Left) / Tokaido gojusan-tsugi no uchi 東海道五拾三次之内 (Fifty-Three Stations of the Tokaido Highway)

Date: 1833-1834

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Similar Prints Compare Prints...