Tsukioka Yoshitoshi: 「勝頼於天目山遂討死図」 - Waseda University Theatre Museum