Katsukawa Shuntei: Watanabe Genji Tsuna and Shôguntarô Yoshikado - Museum of Fine Arts

Artist: Katsukawa Shuntei

Title: Watanabe Genji Tsuna and Shôguntarô Yoshikado

Date: Japanese, Edo period

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image