Ochiai Yoshiiku: The Procession of Lord Yoritomo on Pilgrimage to the Tsurugaoka Shrine (Udaishô Yoritomo kô Tsurugaoka sankei gyôretsu no zu) - Museum of Fine Arts

Artist: Ochiai Yoshiiku

Title: The Procession of Lord Yoritomo on Pilgrimage to the Tsurugaoka Shrine (Udaishô Yoritomo kô Tsurugaoka sankei gyôretsu no zu)

Date: 1862

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image