Kinoshita Hironobu I: Actors Ichikawa Momotarô I as Mori no Ranmaru (R), Arashi Kichisaburô III as Oda Harunaga (C), and Onoe Tamizô II as Konoshita Tôkichi (L), in the play Hisago no Kawarake - Museum of Fine Arts

Artist: Kinoshita Hironobu I

Title: Actors Ichikawa Momotarô I as Mori no Ranmaru (R), Arashi Kichisaburô III as Oda Harunaga (C), and Onoe Tamizô II as Konoshita Tôkichi (L), in the play Hisago no Kawarake

Date: 1863

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image