Yanagawa Shigenobu: Surimono - Museum of Fine Arts