Ryuryukyo Shinsai: Black Herb of Good Fortune (Dai fuku no kuro kusuri), from the series Five Colors (Goshiki no uchi) - Museum of Fine Arts

Artist: Ryuryukyo Shinsai

Title: Black Herb of Good Fortune (Dai fuku no kuro kusuri), from the series Five Colors (Goshiki no uchi)

Date: 1820

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image