Utagawa Kunitoshi: Imperial Visit to the Third National Exposition at Ueno Park (Ueno kôen dai sankai naikoku hakurankai miyuki no zu) - Museum of Fine Arts

Artist: Utagawa Kunitoshi

Title: Imperial Visit to the Third National Exposition at Ueno Park (Ueno kôen dai sankai naikoku hakurankai miyuki no zu)

Date: 1890

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image