Katsukawa Shuntei: Satsuma no kami Taira no Tada... - Museum of Fine Arts

Artist: Katsukawa Shuntei

Title: Satsuma no kami Taira no Tada...

Date: Japanese, Edo period

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image