Hosoda Eishi: Courtesans of the Chôjiya: Hinazuru, kamuro Tsuruji and Tsuruno; Tokiwazu, kamuro Toyoshi and Toyosa; Nishikido, kamuro Kikuji and Kureha; Toyosumi, kamuro Yayoi and Hamaji; Makinoto, kamuro Konomo and Kanomo; Karauta, kamuro Kameji and Utaki - Museum of Fine Arts

Artist: Hosoda Eishi

Title: Courtesans of the Chôjiya: Hinazuru, kamuro Tsuruji and Tsuruno; Tokiwazu, kamuro Toyoshi and Toyosa; Nishikido, kamuro Kikuji and Kureha; Toyosumi, kamuro Yayoi and Hamaji; Makinoto, kamuro Konomo and Kanomo; Karauta, kamuro Kameji and Utaki

Date: Japanese, Edo period

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image