Chokosai Eisho: Hinazuru of the Chôjiya, kamuro Tsuruno and Tsuruji - Museum of Fine Arts

Artist: Chokosai Eisho

Title: Hinazuru of the Chôjiya, kamuro Tsuruno and Tsuruji

Date: Japanese, Edo period

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image