Katsukawa Shunzan: Taimen Onryori, Ebisuya Fukubei - Museum of Fine Arts

Artist: Katsukawa Shunzan

Title: Taimen Onryori, Ebisuya Fukubei

Date: Japanese, Edo period

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image