Katsukawa Shunko: Actor Segawa Kikunojo III - Museum of Fine Arts

Artist: Katsukawa Shunko

Title: Actor Segawa Kikunojo III

Date: 1780

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...