Katsukawa Shunko: Actor Iwai Hanshiro as Tsukisayo - Museum of Fine Arts

Artist: Katsukawa Shunko

Title: Actor Iwai Hanshiro as Tsukisayo

Date: Japanese, Edo period

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image