Katsukawa Shunko: Actor Onoe Matsusuke as Takanori Shinno - Museum of Fine Arts

Artist: Katsukawa Shunko

Title: Actor Onoe Matsusuke as Takanori Shinno

Date: 1779

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...