Katsukawa Shunsho: Shuno Kokin Zoshaku Awase. Two yujo on veranda. Series: Seiro Kokon Hokku. - Museum of Fine Arts

Artist: Katsukawa Shunsho

Title: Shuno Kokin Zoshaku Awase. Two yujo on veranda. Series: Seiro Kokon Hokku.

Date: Japanese, Edo period

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...