Utagawa Toyoharu: Yoshino Kenuke no to - Museum of Fine Arts

Artist: Utagawa Toyoharu

Title: Yoshino Kenuke no to

Date: Japanese, Edo period

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image