Katsukawa Shunsho: Actor Yoshizawa Iroha as Yosooi-hime - Museum of Fine Arts

Artist: Katsukawa Shunsho

Title: Actor Yoshizawa Iroha as Yosooi-hime

Date: 1775

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...