Katsukawa Shunsho: Actor Segawa Kikunojo III as Onami - Museum of Fine Arts

Artist: Katsukawa Shunsho

Title: Actor Segawa Kikunojo III as Onami

Date: 1778

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...