Yoshida Hiroshi: Shiraishijima. Series: Seto Naikai - Museum of Fine Arts

Artist: Yoshida Hiroshi

Title: Shiraishijima. Series: Seto Naikai

Date: 1930

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image