Katsukawa Shunsho: Actor Matsumoto Koshiro V - Museum of Fine Arts

Artist: Katsukawa Shunsho

Title: Actor Matsumoto Koshiro V

Date: Japanese, Edo period

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Related Books