Torii Kiyomasu I: Actors Yamanaka Heikurô as Yoshida no Shôshô, Fujioka Daikichi as Hannyo and Hayakawa Dengorô as Awazu no Rokurô (?) - Museum of Fine Arts

Artist: Torii Kiyomasu I

Title: Actors Yamanaka Heikurô as Yoshida no Shôshô, Fujioka Daikichi as Hannyo and Hayakawa Dengorô as Awazu no Rokurô (?)

Date: 1718

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Related Books