Nishimura Shigenaga: Night Rain at Koizumi (Koizumi no yoru no ame), No. 3 from the series Eight Views of Kanazawa (Kanazawa hakkei) - Museum of Fine Arts

Artist: Nishimura Shigenaga

Title: Night Rain at Koizumi (Koizumi no yoru no ame), No. 3 from the series Eight Views of Kanazawa (Kanazawa hakkei)

Date: Japanese, Edo period

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...