Nishimura Shigenaga: Ukiyo Tanzaku Tsui-mono zukushi, No. 7 - Museum of Fine Arts

Artist: Nishimura Shigenaga

Title: Ukiyo Tanzaku Tsui-mono zukushi, No. 7

Date: Japanese, Edo period

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...