Okumura Toshinobu: O-Kuni, Sakai cho no Hana; Sampuku tsui, migi. Nakamurazome - Museum of Fine Arts

Artist: Okumura Toshinobu

Title: O-Kuni, Sakai cho no Hana; Sampuku tsui, migi. Nakamurazome

Date: Japanese, Edo period

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image