Torii Kiyomasu II: Actors Ichimura Uzaemon VIII as Seijuro and Tamazawa Saijiro as Onatsu - Museum of Fine Arts

Artist: Torii Kiyomasu II

Title: Actors Ichimura Uzaemon VIII as Seijuro and Tamazawa Saijiro as Onatsu

Date: 1739

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image