Torii Kiyomasu II: Actors Nakamura Shichisaburô as Soga no Jurô, Ichikawa Ebizô as Matano no Gorô, and Ichikawa Danjûrô III as Soga no Gorô - Museum of Fine Arts

Artist: Torii Kiyomasu II

Title: Actors Nakamura Shichisaburô as Soga no Jurô, Ichikawa Ebizô as Matano no Gorô, and Ichikawa Danjûrô III as Soga no Gorô

Date: 1737

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image