Utagawa Yoshikazu: Lord Yoritomo's Hunt at Mount Fuji (Yoritomo kô Fuji no mikari no zu) - Museum of Fine Arts

Artist: Utagawa Yoshikazu

Title: Lord Yoritomo's Hunt at Mount Fuji (Yoritomo kô Fuji no mikari no zu)

Date: 1859

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Similar Prints Compare Prints...