Utagawa Yoshitora: Kaga no kuni Ataka no seki de... - Museum of Fine Arts

Artist: Utagawa Yoshitora

Title: Kaga no kuni Ataka no seki de...

Date: 1847-52

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image