Utagawa Yoshikazu: Lord Masakiyo's Tiger Hunt (Masakiyo kô toragari no zu) - Museum of Fine Arts

Artist: Utagawa Yoshikazu

Title: Lord Masakiyo's Tiger Hunt (Masakiyo kô toragari no zu)

Date: 1861

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image