Utagawa Yoshiyuki: Minamoto no Yoshitsune Defeats the Ezo (Minamoto no Yoshitsune Ezo seibatsu no zu) - Museum of Fine Arts

Artist: Utagawa Yoshiyuki

Title: Minamoto no Yoshitsune Defeats the Ezo (Minamoto no Yoshitsune Ezo seibatsu no zu)

Date: 1847-52

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image