Katsukawa Shunsho: Actor Ichikawa? as Soga no Goro - Museum of Fine Arts

Artist: Katsukawa Shunsho

Title: Actor Ichikawa? as Soga no Goro

Date: 1776

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image