Utagawa Yoshikazu: Minamoto Yorimitsu on Mount Ôe (Yorimitsu Ôeyama-iri no zu) - Museum of Fine Arts

Artist: Utagawa Yoshikazu

Title: Minamoto Yorimitsu on Mount Ôe (Yorimitsu Ôeyama-iri no zu)

Date: 1858

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image