Tsukioka Yoshitoshi: Chigo-ga-fuchi in Enoshima (Enoshima Chigo-ga-fuchi), from the series Modern Genji (Imayô Genji) - Museum of Fine Arts

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: Chigo-ga-fuchi in Enoshima (Enoshima Chigo-ga-fuchi), from the series Modern Genji (Imayô Genji)

Date: 1864

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image

Similar Prints Compare Prints...