Okumura Toshinobu: Actor Hayakawa Shinkatsu as the Courtesan Kojima (Keisei Kojima) - Museum of Fine Arts

Artist: Okumura Toshinobu

Title: Actor Hayakawa Shinkatsu as the Courtesan Kojima (Keisei Kojima)

Date: 1727

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image