Torii Kiyomasu II: Actors Ôtani Hiroji as Washi no Chokichi and Arashi Tominosuke as Tarui Osen - Museum of Fine Arts

Artist: Torii Kiyomasu II

Title: Actors Ôtani Hiroji as Washi no Chokichi and Arashi Tominosuke as Tarui Osen

Date: 1749

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image