Torii Kiyomasu II: Actors Ogino Isaburô and Hayakawa Shinkatsu - Museum of Fine Arts

Artist: Torii Kiyomasu II

Title: Actors Ogino Isaburô and Hayakawa Shinkatsu

Date: 1727

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...