Utagawa Yoshitaki: New Views of Osaka: Matsushima (Naniwa shinkei Matsushima ...rô no zu) - Museum of Fine Arts

Artist: Utagawa Yoshitaki

Title: New Views of Osaka: Matsushima (Naniwa shinkei Matsushima ...rô no zu)

Date: 1869

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...