Shunkosai Hokushu: Actors Sawamura Kunitarô II as Ayame no Mae and Arashi Kitsusaburô II as Gen Sanmi Yorimasa - Museum of Fine Arts

Artist: Shunkosai Hokushu

Title: Actors Sawamura Kunitarô II as Ayame no Mae and Arashi Kitsusaburô II as Gen Sanmi Yorimasa

Date: 1822

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image