Utagawa Yoshiharu: Fukagawa karitaku zensei soroe - Museum of Fine Arts

Artist: Utagawa Yoshiharu

Title: Fukagawa karitaku zensei soroe

Date: 1865

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...