Tsukioka Yoshitoshi: No. 25, Onodera Kôemon Hidetome (R), and No. 26, Okada Sadaemon Fujiwara no Yukitaka (L), from the series Pictorial Biographies of the Loyal Retainers (Seichû gishi meimei gaden) - Museum of Fine Arts

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: No. 25, Onodera Kôemon Hidetome (R), and No. 26, Okada Sadaemon Fujiwara no Yukitaka (L), from the series Pictorial Biographies of the Loyal Retainers (Seichû gishi meimei gaden)

Date: 1869

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image

Similar Prints Compare Prints...