Utagawa Yoshitoyo: Hashika teate kihô no ben - Museum of Fine Arts

Artist: Utagawa Yoshitoyo

Title: Hashika teate kihô no ben

Date: 1862

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image